Dr. Christian Wulfers, HVB Unicredit AG, München Donnerstag 12.12.2019 - 15:13

Kreditrecht – Zulässigkeit des Bereitstellungszinses

(OLG Hamm, Urt. v. 4.9.2019, Az. I-31 U 108/18)

Dr. Christian Wulfers, HVB Unicredit AG, München Mittwoch 20.11.2019 - 13:45

Kontoführung – Geschäftsunfähige – Beweislast

(KG, Urt. v. 25.2.2019, Az. 8 U 155/17, WM 2019, S. 1484 ff.)